3D视觉检测

3D视觉检测

您当前的位置:首页 >>视觉检测 >>3D视觉检测

                                                               3D视觉检测

利用光学三角法测量原理,构造结构光三维视觉,突破常用的平面2维检测,实现产品和场景的3D检测测量。可用于仓储搬运、器件表面平整度检测、几何测量、纹理读取检测、焊缝检测等。最高精度可达丝级。


图片.png

分享按钮